نمایش ۱ - ۶ کالا از ۶

تلفن ها بی سیم تلفن هایی هستند که تا فاصله معینی از دستگاه مادر می توانند به صورت بی سیم به برقراری ارتباط ادامه دهند.